علی عبدالمالکی آنلاین میخواند

علی عبدالمالکی آنلاین میخواند

در روزهایی که کرونا اجازه ی اجرای روی صحنه برای هنرمندان محدود کرده است . علی عبدالمالکی آهنگ خود به صورت مجازی روی آنتن اینترنت می برد تا هواداران جایگزین موقتی برای استفاده از صدای این هنرمند داشته باشند .